JURIDISKA MEDDELANDEN

1. SYFTE OCH ACCEPT

Detta juridiska meddelande reglerar användningen av webbplatsen www.escandaproperties.com (hädanefter WEBBEN), som ägs av ESCANDA PROPERTIES SL (hädanefter WEBBENS ÄGARE). Att surfa på webbplatsen för WEBBENS ÄGARE tillskriver användarens tillstånd och innebär ett fullständigt och oreserverat godkännande av var och en av bestämmelserna som ingår i detta juridiska meddelande, som kan komma att ändras. Användaren förbinder sig att göra korrekt användning av webbplatsen i enlighet med lag, god tro, allmän ordning, trafikanvändningar och detta juridiska meddelande. Användaren kommer att svara till WEBBPLATSENS ÄGARE eller till tredje part för eventuella skador som kan orsakas som ett resultat av brott mot nämnda skyldighet.

2. IDENTIFIKATION OCH KOMMUNIKATIONER

WEBENS ÄGARE, i enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel, informerar dig om att: Dess företagsnamn är: ESCANDA PROPERTIES SL Dess CIF är: B93220564 , dess registrerade säte är på: Avd. Nabeul 14, Local No 15, Edf ParquesolMarbella, 29601 För att kommunicera med oss ställer vi till ditt förfogande olika kontaktsätt som vi specificerar nedan: Telefon: 652339307 E-post: jenny@escandaproperties.com Alla meddelanden och kommunikationer mellan användare och ÄGAREN AV WEBBEN kommer att anses effektiv, för alla ändamål, när de görs via post eller något annat sätt enligt ovan.

3. VILLKOR FÖR TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING

Webbplatsen och dess tjänster är gratis och öppen, men WEBBENS ÄGARE villkorar användningen av några av de tjänster som erbjuds på dess webbplats till att i förväg fylla i motsvarande formulär. Användaren garanterar äktheten och aktualiteten för all data som kommuniceras till WEBBPLATSENS ÄGARE och kommer att vara ensam ansvarig för eventuella falska eller felaktiga uttalanden. Användaren samtycker uttryckligen till att på lämpligt sätt använda innehållet och tjänsterna från WEBBENS ÄGARE och att inte använda dem för bland annat:

a) Sprida innehåll som är kriminellt, våldsamt, pornografiskt, rasistiskt, främlingsfientligt, kränkande, förespråkar terrorism eller i allmänhet strider mot lag eller allmän ordning.

b) Införa datavirus i nätverket eller utföra åtgärder som kan ändra, förstöra, avbryta eller generera fel eller skada på elektroniska dokument, data eller fysiska och logiska system hos WEBBPLATSENS ÄGARE eller tredje part; samt hindra andra användares åtkomst till webbplatsen och dess tjänster genom den massiva förbrukningen av datorresurser genom vilken WEBBENS ÄGARE tillhandahåller sina tjänster.

c) Försök att komma åt andra användares e-postkonton eller begränsade områden av WEBBPLATSÄGARE eller tredje parts datorsystem och, om nödvändigt, extrahera information.

d) Kränka rättigheterna för immateriell eller industriell äganderätt, samt bryta mot konfidentialiteten för informationen från WEBBPLATSENS ÄGARE eller tredje part.

e) Utge sig för att vara en annan användares, offentliga förvaltningar eller tredje part.

f) Reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har tillstånd från ägaren till motsvarande rättigheter eller om detta är lagligt tillåtet.

g) Samla in data för reklamändamål och skicka reklam av alla slag och kommunikation för försäljningsändamål eller andra av kommersiell karaktär utan din förfrågan eller ditt samtycke.

Allt innehåll på webbplatsen, såsom texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknik, mjukvara, samt dess grafiska design och källkoder, utgör ett verk vars egendom tillhör WEBBENS ÄGARE, utan att förstås som överfört till användaren ingen av utnyttjanderättigheterna över dem utöver vad som är strikt nödvändigt för korrekt användning av webben. Kort sagt, användare som går in på denna webbplats kan se innehållet och vid behov göra auktoriserade privata kopior, förutsatt att de återgivna elementen inte senare överförs till tredje part, inte heller installeras på servrar som är anslutna till nätverk och inte heller är föremål för ingen form av utnyttjande. Likaså är alla varumärken, handelsnamn eller särskiljande tecken av något slag som förekommer på webbplatsen egendom av WEBBENS ÄGARE, utan att det är underförstått att användningen eller tillgången till den tillskriver användaren någon rättighet över dem. Distribution, modifiering, överlåtelse eller offentlig kommunikation av innehållet och alla andra handlingar som inte uttryckligen har godkänts av ägaren av utnyttjanderättigheterna är förbjudna. Etableringen av en hyperlänk innebär inte i något fall förekomsten av relationer mellan WEBENS ÄGARE och ägaren av webbplatsen där den är etablerad, och inte heller accepterande och godkännande av WEBENS ÄGARE av dess innehåll eller tjänster. . De personer som avser att upprätta en hyperlänk måste i förväg begära skriftligt tillstånd från WEBBENS ÄGARE. I vilket fall som helst kommer hyperlänken endast att tillåta åtkomst till hemsidan eller hemsidan på vår webbplats, likaså måste du avstå från att göra falska, felaktiga eller felaktiga påståenden eller indikationer om WEBENS ÄGARE, eller inkludera olagligt innehåll, i motsats till god sed och allmän ordning. WEBBPLATSENS ÄGARE är inte ansvarig för den användning som varje användare ger till materialet som görs tillgängligt på denna webbplats eller för de åtgärder som utförs utifrån dem.

4. UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Innehållet på denna webbplats är av allmän karaktär och är endast för informationsändamål, utan att fullständigt garantera tillgång till allt innehåll, inte heller dess fullständighet, korrekthet, giltighet eller aktualitet, inte heller dess lämplighet eller användbarhet för ett specifikt ändamål. WEBENS ÄGARE utesluter, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, allt ansvar för skador av något slag som uppstår från:

a) Omöjligheten att få åtkomst till webbplatsen eller bristen på sanning, noggrannhet, uttömmande och/eller aktualitet hos innehållet, såväl som förekomsten av laster och defekter av alla typer av innehåll som överförs, sprids, lagras, görs tillgängligt för de som har nåtts via webbplatsen eller de tjänster som erbjuds.

b) Förekomst av virus eller andra element i innehållet som kan orsaka förändringar i datorsystem, elektroniska dokument eller användardata.

c) Underlåtenhet att följa lagar, god tro, allmän ordning, trafikanvändning och detta juridiska meddelande till följd av felaktig användning av webbplatsen. I synnerhet, och som exempel, är WEBBENS ÄGARE inte ansvarig för tredje parts handlingar som bryter mot immateriella och industriella äganderätter, affärshemligheter, hedersrätten, personlig integritet och familjeintegritet och själva bilden, samt bestämmelserna om illojal konkurrens och olaglig reklam.

Likaså avsäger sig WEBBENS ÄGARE allt ansvar angående information som finns utanför denna webbplats och som inte hanteras direkt av vår webbmaster. Funktionen för länkarna som visas på denna webbplats är uteslutande att informera användaren om förekomsten av andra källor som kan utöka innehållet som erbjuds av denna webbplats. WEBBPLATSENS ÄGARE garanterar eller tar inte ansvar för driften eller tillgängligheten av de länkade webbplatserna; Det föreslår, bjuder eller rekommenderar inte heller ett besök hos dem, så det kommer inte att ansvara för det erhållna resultatet. WEBBENS ÄGARE ansvarar inte för upprättandet av hyperlänkar av tredje part.

5. INTEGRITETSPOLICY

När vi behöver få information från dig kommer vi alltid att be dig att uttryckligen ge oss den frivilligt. Uppgifterna som samlas in genom datainsamlingsformulären på webbplatsen eller på annat sätt kommer att införlivas i en persondatafil som är vederbörligen registrerad i det allmänna registret för dataskydd vid den spanska byrån för dataskydd, för vilken den är ansvarig för WEBBENS ÄGARE. Denna enhet kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt och exklusivt i syfte att erbjuda de efterfrågade tjänsterna, med alla juridiska och säkerhetsgarantier som föreskrivs av Organic Law 15/1999, av 13 av december om skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december och lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel. WEBBENS ÄGARE åtar sig att inte överlåta, sälja eller dela data med tredje part utan ditt uttryckliga godkännande. På samma sätt kommer ESCANDA PROPERTIES SL att avbryta eller korrigera uppgifterna när de är felaktiga, ofullständiga eller inte längre nödvändiga eller relevanta för sitt syfte, i enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999, av den 13 december, om dataskydd av personlig karaktär. Användaren kan återkalla det lämnade samtycket och utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering och invändning genom att kontakta det registrerade kontoret för ESCANDA PROPERTIES SL, beläget på Avd. Nabeul 14, Local No 15, Edf ParquesolMarbella, 29601, vederbörligen identifierar sig och tydligt anger den specifika rättighet som utövas. WEBBPLATSENS ÄGARE antar motsvarande säkerhetsnivåer som krävs enligt ovannämnda organiska lag 15/1999 och andra tillämpliga bestämmelser. Den tar dock inget ansvar för de skador som härrör från ändringar som tredje part kan orsaka i användarens datorsystem, elektroniska dokument eller filer. WEBBPLATSENS ÄGARE kan använda cookies under tillhandahållandet av webbplatstjänster. Cookies är fysiska filer med personlig information som finns i användarens egen terminal. Användaren har möjlighet att konfigurera sitt webbläsarprogram på ett sådant sätt att skapandet av cookiefiler förhindras eller varnas för detsamma. Om du väljer att lämna vår webbplats genom länkar till webbplatser som inte tillhör vår enhet, kommer WEBBPLATSENS ÄGARE inte att ansvara för integritetspolicyn för nämnda webbplatser eller för de cookies som de kan lagra på användarens dator Användarnamn. Vår e-postpolicy fokuserar på att endast skicka meddelanden som du har begärt att få. Om du föredrar att inte ta emot dessa meddelanden via e-post, kommer vi att erbjuda dig genom dem möjligheten att utöva din rätt att avbryta och avstå från mottagandet av dessa meddelanden, i enlighet med bestämmelserna i avdelning III, artikel 22 i lag 34/2002 av Tjänster för informationssamhället och elektronisk handel.

6. 6. PROCEDUR VID ATT UTFÖRA OLAGLIG VERKSAMHET

I händelse av att någon användare eller tredje part anser att det finns fakta eller omständigheter som avslöjar den olagliga karaktären av användningen av något innehåll och/eller utförandet av någon aktivitet på webbsidorna som ingår eller är tillgängliga via webbplatsen, måste de skicka en meddelande till WEBENS ÄGARE som vederbörligen identifierar sig, specificerar de påstådda överträdelserna och uttryckligen deklarerar och under hans ansvar att informationen i meddelandet är korrekt. För alla tvistemål som rör webbplatsen för THE OWNER OF WEB, kommer spansk lagstiftning att gälla, med domstolarna och domstolarna i MÁLAGA (Spanien) som är behöriga.

7. PUBLIKATIONER

Den administrativa informationen som tillhandahålls via webbplatsen ersätter inte den juridiska publiciteten för de lagar, förordningar, planer, allmänna bestämmelser och handlingar som formellt måste publiceras i de offentliga förvaltningarnas officiella tidningar, vilka utgör det enda instrumentet som intygar dess äkthet och innehåll. Informationen som är tillgänglig på denna webbplats ska ses som en vägledning utan syftet med juridisk giltighet.

SEKRETESSPOLICY OCH DATASKYDD

I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999, av den 13 december, om skydd av personuppgifter (LOPD), informeras klienten/användaren och samtycker till att deras data införlivas i en fil som SCANDA PROPERTIES SL är ansvarig, som har registrerats hos den spanska byrån för dataskydd för att informera dig om de produkter och tjänster som efterfrågas, samt sändning av kommersiell kommunikation om dem. Vi informerar dig också om dina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och opposition, som du kan utöva på ESCANDA PROPERTIES SL:s registrerade kontor, beläget på Avd. Nabeul 14, Local No 15, Edf ParquesolMarbella, 29601. Vi informerar dig också om att lämnade personuppgifter kommer inte att överföras eller kommuniceras, inte ens för att bevara dem, till tredje part.

Compare listings

Compare